Načela delovanja

Poslanstvo društva

Določa Statut in je predvsem promocija in razvoj (pod)vodnih aktivnosti ter povezovanje, sodelovanje in druženje članov.


Voljeni in imenovani funkcionarji

Vse funkcije v društvu so čast in obveza ter ne prinašajo nobenih privilegijev in nagrad. Vsi kandidati se morajo zavedati vloge mesta za katerega kandidirajo, predvsem pa svoje odgovornosti izključno do društva in članov.

Društvo vodijo in upravljajo kot tim, kjer vsak prevzema svoje naloge in odgovornost. S tem preprečujemo, da bi prevladali osebni interesi ali vpliv. Predsednik je prvi med enakimi in predvsem z lastnim vzgledom predstavlja društvo interno in v javnosti.

Funkcionar, ki zaradi osebnih ali drugih razlogov ne more v ustrezni meri opravljati svojih dolžnosti, odstopi mesto drugemu.


Delovanje UO ter vodenje društva

Za vodenje in upravljanje društva je odgovoren UO, ki sledi predvsem poslanstvu in ciljem društva:

 • promocija in razvoj (pod)vodnih aktivnosti
 • pridobivanje novih članov in s tem širitev potenciala ter pomena društva v slovenskem prostoru
 • negovanje raznovrstnosti dejavnosti društva skozi sekcije
 • izobraževanje članov s poudarkom na varnem potapljanju (potapljaške kategorije po več različnih šolah, razvoj novih zvrsti potapljanja, potapljaška oprema, potapljaški dosežki)
 • povezovanje društva z sorodnimi društvi in posamezniki v Sloveniji in tujini
 • vzpodbujanje potapljaških akcij in dogodkov s čimer vzpodbujamo druženje članov, prenos znanj in izkušenj ter vzpodbujanje aktivnosti v društvu


Finance

Vsa pridobljena sredstva, ne glede na vir (bodisi članarine, sponzorska, donacije, prihodki iz občinskih ali državnih proračunov) so last društva in z njimi upravlja UO izključno v skladu s Statutom in v korist društva in članov. Vse finančno poslovanje se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in zakoni.


Članstvo

Članstvo je prostovoljno in v društvu so dobrodošli vsi, ki izpolnjujejo članske dolžnosti določene s Statutom. Vsi člani so med seboj enakopravni, ne glede na staž v društvu, potapljaško kategorijo, zaposlitveni status, politično ali športno prepričanje. Vsi člani so vabljeni in imajo pravico sodelovati pri dejavnostih društva, njihove predloge in prispevek društvu obravnava UO enakopravno. V društvu velja duh oblikovanja ugleda člana po njegovih kontinuiranih prispevkih pri delovanju društva.

V društvu vzpodbujamo različna mišljenja, ideje, način potapljanja, potapljaške šole, mnenja – vse dotlej, dokler to ne omejuje pravic ali integritete drugih članov. Različnost nas bogati, vendar nikakor ne posega v to, kar nas povezuje in združuje – ljubezen do (pod)vodnih aktivnosti.


Potapljaške aktivnosti

Potapljaške aktivnosti in akcije so osnovni način druženja članov. S skupnimi potapljanji vzpodbujamo:

 • druženje članov in pridobivanje varnih potapljaških izkušenj vsem članom
 • pridobivanje potapljaških izkušenj mlajšim potapljačem pod mentorstvom starejših potapljačev
 • odkrivanje novih lokacij in potapljaških tehnik

Po svojih sposobnostih in zmožnostih pri tem pomagajo vsi člani, ki imajo željo in sposobnosti, predvsem pa spoštujejo trud organizatorjev.

V Dravi se trudimo, da se obseg klubskih akcij vsako leto povečuje ali vsaj ostaja na primerljivem nivoju. Skušamo organizirati čimbolj pester program potapljanja, primeren za vse in vsako kategorijo potapljačev:

 • potapljanje s slovenskem primorju in rekah/jezerih
 • potapljanje v bližnjih jadranskih lokacijah, tako na enostavnejših obalnih potopih, kakor na zahtevnejših lokacijah dosegljivih z ladjami
 • potapljaške izlete in potovanja na zanimive lokacije po Jadranu in po svetu

predsednik društva
Andrej Kositer

(izvorni zapis iz novembra 2011)